Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Uw contractpartner voor alle transacties in het kader van dit online-aanbod is Ditoga B.V. (Kamer van Koophandel 64538699), hierna te noemen "Ditoga". Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ditoga aan de klant geschieden op basis van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Eventuele hiermee strijdige of afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Ditoga deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

a. Op het platform van Ditoga zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door Ditoga zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden („Ditoga.nl“) en anderzijds shops waar onafhankelijke aanbieders dagelijks (een) product(en) aanbieden (MyTee.nl). b. Ditoga is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in Ditoga.nl aangeboden artikelen en afbeeldingen en de vormgeving van de shop. c. Voor de in een „ MyTee.nl “ aangeboden afbeeldingen alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de ontwerper zelf verantwoordelijk. Ditoga kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betreffende afbeeldingen, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden.

3. Koopovereenkomst

a. De op de website van MyTee.nl vermelde producten zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Ditoga te bestellen.

b. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt Ditoga de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Ditoga is binnengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Ditoga het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt. De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.MyTee.nl in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

c. Het is voor Ditoga als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of designers gemaakte afbeeldingen te controleren of de betreffende afbeeldingen inbreuk maken op bestaande (eigendoms)rechten. Ditoga heeft het recht om binnengekomen bestellingen te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat een afbeelding de rechten van derden of dat wettelijke voorschriften worden geschonden.

d. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Ditoga zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval wanneer Ditoga verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Ditoga nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

4. Levering/verzending a. Het bestelde wordt zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 3 weken nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen aangeboden aan een expediteur ter verzending aan de klant. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Ditoga uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

b. Informatie over levertermijnen en kosten voor levering binnen en buiten Nederland worden gegeven op MyTee.nl.

c. De levering wordt uitgevoerd door een door Ditoga gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

d. Ditoga is niet verantwoordelijk voor een vertraagde levering waarvan de oorzaak ligt bij de expediteur.

5. Prijzen

a. Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld.

b. Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra dient te betalen.

c. De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk zijn van de waarde van de bestelling en aflever adres. Actuele verzendkosten worden gegeven op de website van MyTee.nl.

d. Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan door de klant.

6. Betaling

a. De betaling geschiedt naar wens van de klant per automatische incasso, credit card, vooruitbetaling of IDEAL. Ditoga behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken of aan te passen. In het geval van betaling per automatische incasso zal Ditoga de vooraankondiging na gemaakte bestelling als bestelbevestiging naar de klant toesturen (zie hiervoor artikel 3.2). De automatische incasso gebeurt bij bankinstellingen die rekeningen beheren in Duitsland, Oostenrijk en Spanje op z’n vroegst 1 dag na het toezenden van de vooraankondiging, bij bankinstellingen in andere landen op z’n vroegst 5 dagen na toesturen van de vooraankondiging.

b. Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Ditoga, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Ditoga of de door Ditoga met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

c. Ditoga heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

i. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Ditoga het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

ii. Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Ditoga pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken. d. De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden aan de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. De producten blijven eigendom van Ditoga totdat alle openstaande vorderingen aan Ditoga zijn voldaan.

b. De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

8. Garantie

a. Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Ditoga kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

b. Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

c. Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Ditoga tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

d. Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Ditoga niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

e. De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 6 maanden vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Ditoga is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. De hoogte van de schade die te vergoeden is door Ditoga is gemaximeerd to het bedrag van de betreffende transactie.

b. Voor zover de aansprakelijkheid van Ditoga in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Ditoga.

10. Informatie over het herroepingsrecht van de consument Herroepingsrecht

a. Klanten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het product is afgeleverd op het verzendadres van de klant. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) Ditoga op de hoogte stellen van het besluit de overeenkomst te herroepen. Klanten kunnen hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping

b. Wanneer een klant de overeenkomst herroept, restitueert Ditoga de aanschafkosten inclusief de leveringskosten van de betreffende zending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de mogelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Ditoga op de hoogte is gesteld van het besluit de overeenkomst te herroepen maar in ieder geval niet voordat de betreffende goederen in goede orde en conditie zijn geretoruneerd en ontvangen door Ditoga. Klanten dienen de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit is medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan Ditoga terug te zenden of te overhandigen. Klanten leven deze bepaling op juiste wijze na indien de goederen zijn terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Klanten zijn aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) ¥ Aan sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@Ditoga.net: ¥ Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ¥ Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ¥ Naam/Namen consument(en) ¥ Adres consument(en) ¥ Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ¥ Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Uitzondering van herroepingsrecht

c. Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de klant of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant.

11. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

a. Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van Ditoga de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

b. De klant zal Ditoga vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Ditoga alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

12. Afwijkingen van vorm en van technische aard Ditoga behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13. Bescherming van gegevens Ditoga gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door Ditoga gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Ditoga vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Ditoga van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

14. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering - rechtskeuze

a. Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Ditoga in Afferden (Lb).

b. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam

c. De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Staat der Nederlanden.

d. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.